หลักสูตรระดับปริญญาเอก


 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)   คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  โดยมีการเรียนการสอนทั้งในภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี และภาควิชารัรฐประศาสนศาสตร์ ทำให้เกิดการบูรณาคณาจารย์ สื่อการเรียนการสอน องค์ความรู้ด้านการวิจัย รวมทั้งวิทยาการจัดการต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้นักศึกษาดุษฎีบัณพิตสาขาการจัดการ ได้พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานในภาครัฐ และองค์กรในชุมชน  

หลักสูตรการศึกษา เว็บไซต์หลักสูตร