หลักสูตรระดับปริญญาเอก


 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)   คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  เพื่อผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาให้บัณฑิตพร้อมทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยบุคลากรมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การบัญชี และบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

หลักสูตรการศึกษา เว็บไซต์หลักสูตร