หลักสูตรระดับปริญญาโท

ระบบสืบค้นสถานะหลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาให้บัณฑิตพร้อมทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยบุคลากรมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การบัญชี และบูรณาการสู่การเรียนการสอน  แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน หลักการลงทุน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารสถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศ การบริหารโครงการธุรกิจ  สัมมนาทางการเงิน

หลักสูตรการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารการขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด นโยบายผลิตภัณฑ์ราคา การตลาดสินค้าระหว่างประเทศ ปัญหาการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน การบริหารการขาย

หลักสูตรการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

สาขาการตลาด ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การวางแผนอัตรากำลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนทางด้าน บัญชี สำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตไปประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชี การบัญชีกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การบัญชีธนาคาร การบัญชีรัฐบาล การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี ปัญหาการสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวางแผนและควบคุมกำไร การวิจัยทางการบัญชี

หลักสูตรการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร MAcc

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำและวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ หัวข้อพิเศษทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน การวางแผนและการจัดการระดับท้องถิ่น อัตลักษณ์และกลยุทธ์การจัดการชุมชน การคลังท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ หัวข้อพิเศษทางการจัดการและการปกครองท้องถิ่น การวางแผนและการจัดการระดับท้องถิ่น อัตลักษณ์และกลยุทธ์การจัดการชุมชน การคลังท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ หัวข้อพิเศษทางการจัดการและการปกครองท้องถิ่น การประเมินผลองค์การ การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง การบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ หัวข้อพิเศษทางองค์การและการจัดการ

หลักสูตรการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร