ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2560 นายเจษฎา เกษตรเกษรา
2559 นายเตชิต สุนทรภู่อารักษ์
2558 นายอนิรุติ บุญทา
2557 นายพีรภาส สองเมือง
2556 นายอัฐพล ไกรนุกูล
2555 นางสาวลาอัลลา ดารากัย
2554 นางสาวชนาธิป ไชยภูมิ
2553 นายประภัสสร กาพย์เกิด
2552 นางสาวนฤมล ลำธารทรัพย์
2551 นายณัฐวัช ทองมณี
2550 นางสาวจิตจัณ สาระสิโรจน์
2549 นายวุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล
2548 นายดนุช นาคสง่า
2547 นายวรพจน์ ตันติวุฒิพงศ์
2546 นายประวิทย์ จินตระวี
2545 นายกริชนาวิน ทองส่งโสม
2544 นายวิโรจน์ วงศ์รักษา
2543 นายธนกฤต วิมลสุทธิกุล
2542 นายจีรศักดิ์ บุญยก
2541 นางสาวอัมพร แซ่ลิ่ม
2540 นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย
2539 นายสุธภณ พรวิลาศศิริ
2538 นายเอกสิทธิ์ วิกรานธนกุล
2537 นายวรเวทย์ ตรงชาติ
2536 นายอนุสิษฎ์ ยางสูง
2535 นายจารุชาติ แร่ทอง
2534 นางสาวกิตติมา ศักดิ์ศรีบวร
2533 นายวิชญะ คณานุรักษ์
2532 นายวิสูตร สุขวัฒน์
2531 นายสายันต์ บุญวงศ์
2530 นายรุ่งเรือง ดำมุสิก
2529 นายสุดใจ ทองฉิม
2528 นางสาวชาลินี สุทเธนทร์
2527 นายเผดิมเดช มั่งคั่ง
2526 นายธนฤทธิ์ พันธุ์เมธา
2525 นายสุพัฒน์ โนจิตต์
2524 นายกำราบ พานทอง
2523 นายบรรจง นะแส
2522 นายบรรจง เธียรสถิตธรรม
2521 นายประพันธ์ บุญยเกียรติ
2520 นายภากร เกษตรสุวรรณ
2519 นายสุพจน์ โกวิทยา