ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชมรมศิษย์เก่า

2527-2528      ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ประธานชมรมศิษย์เก่าคนแรก

2529-2530     คุณสุวรรณ รัศมีมณฑล บธ.รุ่น 3 ประธานชมรมคนที่ 2

2531-2533      ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล รุ่น 1 ประธานชมรมคนที่ 3

2545-2548     พลโทไสว จันทนะ MPA1 ประธานชมรมคนที่ 4

2548-2552      คุณภูวสิษฏ์ (ประสาน) สุขใส รุ่น 11 ประธานชมรมคนที่ 5

สมาคมศิษย์เก่า

2553-2555      คุณปรัชญา พฤกษวาล รุ่น 20นายกสมาคมฯคมคนแรก

2556-2557      คุณประพันธ์ บุณยเกียรติ

2558-2559      คุณยุทธนา อร่ามเจริญ

2560-ปัจจุบัน    คุณจิตชัย นิมิตปัญญา