สำนักงานเลขานุการ  คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยหน่วยงาน  9 หน่วยงาน ดังนี้

1.งานบริหารและธุรการ

2.งานคลังและพัสดุ

3.งานนโยบายและแผน

4.งานบริการการศึกษา

5.งานกิจการนักศึกษา

6.งานวิเทศสัมพันธ์

7.งานวิจัย

8.งานบัณฑิตศึกษา

9.หน่วยงานอื่นๆ