นายประมวญ สายแก้ว
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
0-7428-7817 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
-งานอาคารและสถานที่และยานพาหนะ

 

  

นายภาณุ คูนิอาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7818 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- งานอาคารและสถานที่และยานพาหนะ

 

  

นายนิยม กาญจนารัตน์
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
0-7428-7888 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- ซ่อมบำรุง

 

  

นายเล๊าะ บิลยะแม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
0-7428-7888 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- ซ่อมบำรุง

 

  

นายรออบ บินหมัดหนี
ช่างเทคนิค
0-7428-7888 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- ซ่อมบำรุง

 

  

นายอภิสิทธิ์  เพ็ชร์บูรณ์
ช่างเทคนิค
0-7428-7888 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- ซ่อมบำรุง

 

 

  

นายจรูญ ครุนิอาจ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
0-7428-7817 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยช่างทั่วไป

  

นายวรวุฒิ บิลหมัน
0-7428-7818 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

รับผิดชอบ
- พนักงานขับรถยนต์

  

นายสมโชค  จิตต์สกูล

 

 

รับผิดชอบ
- พนักงานขับรถยนต์

  

นายอาณัฐ  รอดคงที่
 

 

รับผิดชอบ
- ผู้พนักงานขับรถยนต์

  

นายวรพงศ์  หนูช่วย
 

 

รับผิดชอบ
- พนักงานขับรถยนต์

 

  

นายล้อม แก้วอักษร
0-7428-7944 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- พ่อบ้าน

 

  

นางมยุรี วัชรวรานนท์
0-7428-7944 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- แม่บ้าน

 

  

นางเนตรกมล แก้วอุทัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
-แม่บ้าน

 

  

นายอุหมาด หนูหมาน
0-7428-7817 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- แม่บ้าน

 

  

นายประวิทย์   เจริญ
 

 

รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

  

นายเจษฎา  อานนท์
 

 

รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

  

นายกฤษดา  นวลพลับ
 

 

รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

 

  

นายสุรศักดิ์  จรรยาเจริญรักษ์
 

 

รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

 

สำนักงานเลขานุการ  คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยหน่วยงาน  9 หน่วยงาน ดังนี้

1.งานบริหารและธุรการ

2.งานคลังและพัสดุ

3.งานนโยบายและแผน

4.งานบริการการศึกษา

5.งานกิจการนักศึกษา

6.งานวิเทศสัมพันธ์

7.งานวิจัย

8.งานบัณฑิตศึกษา

9.หน่วยงานอื่นๆ

คณะวิทยาการจัดการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้