ดาวน์โหลดเพลงคณะวิทยาการจัดการ  

เพลงเขตรั่วสีบลู
เพลงพวกเราวิทยาการจัดการ
เพลงมาร์ชสงขลานครินทร์
เพลงเราคือลูกวิทยาการ
เพลงร่มศรีตรัง
เพลงวิทยาการสานใจ
เพลงแดนงาม
เพลงมาร์ชลูกวิทยาการ
เพลงvictory day