กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

รับปริญญา 63

ข้อปฎิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Rules of conduct for the graduation of graduates Prince of Songkla University
เตรียมตัวอย่างไรในการรับปริญญา
How to prepare for your graduate

กำหนดการรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
Graduation Schedule Academic year 2020, Faculty of Management Sciences
รายละเอียดห้องซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
Graduate practice room details Academic year 2020, Faculty of Management Sciences
การเตรียมตัวของบัณฑิต วจก.ในการมาซ้อมที่คณะฯ วันที่ 8 พ.ค. 65
กำหนดการบัณฑิตที่ลาซ้อมย่อย วันที่ 8 พ.ค. 2565
งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการจัดการ
Student Development and Supporting Work Division
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาฯ ม.อ.
Registrar's Division, EILA, PSU