ข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ

     หน่วยพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหา จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สิ่งก่อสร้าง จัดจ้างเกี่ยวกับรายการสิ่งก่อสร้าง จัดทำสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เก็บรักษาพัสดุ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ และดำเนินการอื่นๆที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2542 รวมทั้งติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของภาควิชา/หน่วยงาน 

ข่าวพัสดุคณะวิทยาการจัดการ

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS (http://www.gprocurement.go.th)