รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน

  

นางบูรณิจฉ์ แก้วพิบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
0-7428-7836 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- กำกับ ดูแล งานนโยบายและแผน


หน่วยนโยบายและแผน

นางหทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์
นักวิชาการศึกษา
0-7428-7837 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- แผนงานและงบประมาณ