ทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการเงิน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยฯและสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนโดยเท่าเทียมกัน คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดสรรเงินจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ดังรายการละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
1.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
1.3 มีความประพฤติดี
1.4 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1.5 ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษทางวินัยนักศึกษา
1.6 ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา
1.7 ไม่ได้รับทุนอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืม กยศ.
2.หลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 ใบสมัครขอรับทุน
2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.3 ใบแสดงผลการศึกษา
2.4 ใบแสดงผลการลงทะเบียนเรียน 
2.5 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขา ม.อ.
3.การรับสมัครและการคัดเลือก
- รับและส่งใบสมัคร 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในวัน เวลา ราชการ ( จันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

4. การได้รับทุนการศึกษา
- นักศึกษาจะได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาตามความจำเป็นและความขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษารายปีหรือทุนการศึกษาต่อเนื่อง โดยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
5.การพิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
6.ช่องการติดตามข่าวสารด้านทุนการศึกษา
1. Website คณะวิทยาการจัดการ
2. Facebook : กิจการนักศึกษา วจก. ม.อ.
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา