รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ

  

นางณฐมน สายธนู
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0-7428-7831 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- กำกับ ดูแล งานคลังและพัสดุ


หน่วยคลัง

นางชนิตา กาญจนารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0-7428-7832 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- สัญญายืมเงิน
- กองทุนวิจัย

 

  

นางมัลลิกา สว่างภิภพ
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7831 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

นางกนกวรรณ ขาวน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
0-7428-7831 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
- การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ

นางสาวจิราพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา
นักวิชาการเงินและบัญชี
0-74287-861 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ

นางสาวเบลีลักษณ์ ขุนจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
0-7428-7849 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- สัญญายืมเงิน
- กองทุนวิจัย