รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7825 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
หลักสูตร/ Tell Me More PSU English Test โครงการพัฒนาด้านวิชาการนักศึกษา / โครงการงานบริการการศึกษา /ย้ายสาขา / ย้ายคณะ / เทียบโอนรายวิชา /เว็บไซต์งานบริการการศึกษา / ระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา

หน่วยหลักสูตรและทะเบียนนักศึกษา

  

นายสุวัฒน์ อัครบวร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0-7428-7825 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- กำกับ ดูแล งานบริการการศึกษา
- หลักสูตร/ มคอ ./ เปิด-ปิด รายวิชา


 

 

  

นางละออ วิจิตรเวชการ
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7825 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- งานทะเบียนนักศึกษา คำร้องลงทะเบียน

 

  

นางวิชญะณัฏฐ์ อังคฉัตรชัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7823 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- ม.อ.วิชาการ / ประสานงานสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ /โครงการสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์

 

  

นายวิชาญ จิตนุกูล
พนักงานธุรการ
0-7428-7823 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- เอกสาร ธุรการ
- การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค