บุคลากร ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

  

นางสาวสุรกัญญา สุทธิวโรตมะกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
0-7428-7856 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- งบประมาณ
-แผนงาน
-พัสดุ
-ทุนวิจัย /แต่งตำรา /Ph.D.
-งานบริหารงานบุคคล


  

นางอัมพาวรรณ เชื้อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7856 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- การฝึกงานภาคฤดูร้อน
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร
-การรับเข้านักศึกษา
-การเรียนการสอน


  

นางศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7857 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- หลักสูตร (มคอ. 2 – 7)
-การประกันคุณภาพ
-กิจกรรมนักศึกษา
-งานประชุม
-บริการวิชาการ/วิเทศสัมพันธ์