ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด