ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะวิทยาการจัดการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)