ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)