ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center : MIDC)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์แนบข้างต้น
หรือติดต่อได้ที่ คุณกอบพร พสุนธราธรรม หรือ คุณกัลยา หนูหมาน โทร. 074-287811