คณะวิทยาการจัดการขอขอบคุณ   คุณลาภศักดิ์ – คุณสุไหม ลาภาโรจน์กิจ และดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  (คณบดี) และ ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนต่อไป

| วันที่ 25 ธุันวาคม 2560