ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผลการสอบคัดเลือก