อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ์

ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

ดร.อุษาพร  พลภูงา