เกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

       หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับสูงและมีความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีจริยธรรมต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล

   การบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ ด้วยเหตุผลที่การประกอบวิชาชีพทางบัญชีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จึงได้เสนอแนวทางการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการบัญชีให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะผู้สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับ “บัญชีมหาบัณฑิต” นอกจากนี้เศรษฐกิจของภาคใต้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการ จึงมีความต้องการบุคลากรด้านบัญชีที่มีศักยภาพให้เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้า มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธุรกิจจะต้องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใสจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้ลงนามรับรองกรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangment Framework on Accountancy Services: MRA) ซึ่งเปิดให้มีการค้าเสรีด้านวิชาชีพบัญชี โดยอนุญาตให้นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรี ส่วนนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ปัจจุบันแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการบัญชีในภาคใต้จำนวนมาก แต่ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดจัดการเรียนการสอนใน “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต”

ทั้งนี้ “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” สามารถรองรับบัณฑิตในสาขาการบัญชีที่สำเร็จจากสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี

ดังนั้นการเปิด “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” จะช่วยพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบัญชีขั้นสูงและสามารถใช้กระบวนวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

              หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะตอบสนองความต้องการของทั้งระดับชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งรวมทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาจะมีบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการบัญชีในระดับสูง ทั้งเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีในภาคใต้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทางการบัญชี และสามารถนำทฤษฎีทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้กับการค้นคว้างานทางด้านวิชาการตลอดจนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม

3.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ ทฤษฎี และการปฏิบัติไปพัฒนาแนวคิดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้

4.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถสื่อสารสารสนเทศให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านรายงาน วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์