คณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกสาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์/ประธานหลักสูตร
ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Political Science) University of Waikato, New Zealand 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-7877 , 097-354-8825
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารท้องถิ่น

การคลังสาธารณะ

การจัดการความขัดแย้ง

 

ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental and Natural Resource Sciences) Washington State University, U.S.A.,2543
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7800
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
ธรรมาภิบาล
การจัดการความขัดแย้ง
การวางแผนและการจัดการผังเมือง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ

วุฒิการศึกษา : พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2529
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7884
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)

การกระจายอำนาจ
การวิเคราะห์โครงการ
องค์การและการจัดการ

 

ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์    
 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Social Science), School of Global, Urban and Social Studies, RMIT University, Australia,2014
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7878
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

การกระจายอำนาจและการจัดการสาธารณะ

การประชาสังคม

การพัฒนาเมืองและชุมชน

 

ดร.สิริวิท  อิสโร
   

วุฒิการศึกษา : Ph.D. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7878
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ

การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ

องค์การและการจัดการ

 

อาจารย์กิตติพันธ์  เอกอารีสกุล

วุฒิการศึกษา : M.A.(Public Administration) Aligarh Muslim University,Aligarh U.P. India       
เบอร์โทรศัพท์ :074-287870
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

Local governance