คณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์

วุฒิการศึกษา : รป.ม.,(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2534
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7879
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานคลังสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
พฤติกรรมองค์กร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7803
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พฤติกรรมองค์กร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน ไตรจันทร์

วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2548
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7845
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง  

วุฒิการศึกษา : วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2543
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7847
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง

พฤติกรรมศาสตร์/ภาวะผู้นำ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Public Management and Organizational Behavior)        
State University of New York at Albany, U.S.A.,2014
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7869  ,  089-669-4997
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

พฤติกรรมองค์กร

ความยุติธรรมในองค์กร/ความไร้อารยะในองค์กร

แรงจูงใจและจิตสาธารณะ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

องค์การและการจัดการ

ภาวะผู้นำ

ดร.สมพร  คุณวิชิต

วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Public Administration (Public Management & 
Emergency Management) University of North Texas, USA (2013)
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7803 และ 093-758-0808
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)

การจัดการวิกฤตการณ์ (Emergency Management)

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)

การสร้างความสามารถในการฟื้นกลับจากภัยพิบัติ
สำหรับเมืองและชุมชน (Community Resilience)

การบริหารความต่อเนื่องขององค์กรภาครัฐในภาวะ
วิกฤต (Continuity of Operations in Public Sector)

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคเอกชน
(Business Continuity Management)

 

ดร.ฤๅชุตา  เทพยากุล

วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Management, Prince of Songkla University        
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7865
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

องค์การและการจัดการ