หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  

นางสาวสุชิรา แซ่ซิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7858 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
-  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

  

นางธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7861 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

  

นางสาวพิมผกา ศรีไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7854 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)


 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  

นางสายใจ อนุสาร
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7848 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 


 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการ)

  

นางสาววราภรณ์ ติ้นกะชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7852 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการ)