ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

    คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะทางสังคมศาสตร์คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งเพื่อสนองความต้องการในด้านแรงงานของภาคใต้ โดยทำการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และบริการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแก่นักศึกษาทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ แต่เดิมนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนาม “คณะสังคมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย เป็นอธิการบดีสมัยนั้น ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานีให้เป็นศูนย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2518 นับเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก และมีพัฒนาการมาตามลำดับดังนี้  พ.ศ. 2519 เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกโดยมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มีนักศึกษา จำนวน 35 คน แยกเป็น 4 สาขาวิชา คือ การบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหารงานบุคคล และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) มีนักศึกษา จำนวน 13 คน โดยใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว  พ.ศ. 2521 การก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้วเสร็จ (ปัจจุบันเป็นอาคารบริหาร) และได้ย้ายนักศึกษามาเรียนที่อาคารดังกล่าว ในปีเดียวกันนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 31 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2521 แบ่งส่วนราชการคณะวิทยาการจัดการ ออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการคณะ
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. ภาควิชาสารัตถศึกษา (ในปี พ.ศ. 2530 ได้แยกไปสังกัดโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์)
พ.ศ. 2528เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ภาคพิเศษ
พ.ศ. 2533 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน (อาคารเรียน 1)
พ.ศ. 2534มีการขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปที่วิทยาเขตตรัง
พ.ศ. 2535เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ และเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาพาณิชย์นาวี
พ.ศ. 2538เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ เป็นเวลา 2 ปี (ปี 2538 - 2539)
พ.ศ. 2541ได้มีการก่อสร้างอาคารต่อเติม เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน 2 แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2542ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ ไปยังวิทยาเขตตรัง และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาการจัดการ ออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะ
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2543เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคปกติ
พ.ศ. 2545เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) และเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2547จัดตั้งคลินิกวิจัย และศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC : เป็นหน่วยงานภายในจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SET Investment Center”)
พ.ศ. 2552เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
พ.ศ. 2553เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
พ.ศ. 2554เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ ฯ ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
พ.ศ. 2555สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งภาควิชาบัญชี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
พ.ศ. 2556เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคปกติ
พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ
ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 3 ภาควิชา ได้แก่ (1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ (2) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ (3) ภาควิชาการบัญชี