สำนักงานเลขานุการ  คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยหน่วยงาน  9 หน่วยงาน ดังนี้

1.งานบริหารและธุรการ

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

2.งานคลังและพัสดุ

หน่วยคลัง

3.งานนโยบายและแผน

หน่วยนโยบายและแผน

4.งานบริการการศึกษา

หน่วยหลักสูตรและทะเบียน

5.งานกิจการนักศึกษา

ภาระกิจ

6.งานวิเทศสัมพันธ์

ภาระกิจ

7.งานวิจัย

ภาระกิจ

8.งานบัณฑิตศึกษา

ภาระกิจ

9.หน่วยงานอื่นๆ

ภาระกิจ