สำนักงานเลขานุการ  คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยหน่วยงาน  9 หน่วยงาน ดังนี้

1.งานบริหารและธุรการ

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

2.งานคลังและพัสดุ

หน่วยคลัง

3.งานนโยบายและแผน

หน่วยนโยบายและแผน

4.งานบริการการศึกษา

หน่วยหลักสูตรและทะเบียน

5.งานกิจการนักศึกษา

ภาระกิจ

6.งานวิเทศสัมพันธ์

ภาระกิจ

7.งานวิจัย

ภาระกิจ

8.งานบัณฑิตศึกษา

ภาระกิจ

9.หน่วยงานอื่นๆ

ภาระกิจ

คณะวิทยาการจัดการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 

  

สำนักงานเลขานุการคณะ

หน่วยงาน ติดต่อ
สำนักงานเลขาคณบดี 074-28-7801
งานบริหารและธุรการ 074-28-7816
งานนโยบายและแผน 074-28-7836
งานคลังและพัสดุ 074-28-7832
งานบริการการศึกษา 074-28-7823
งานกิจการนักศึกษา 074-28-7829
งานวิเทศสัมพันธ์ 074-28-7824
งานวิจัย 074-28-7840