คณะวิทยาการจัดการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 

  

สำนักงานเลขานุการคณะ

หน่วยงาน ติดต่อ
สำนักงานเลขาคณบดี 074-28-7801
งานบริหารและธุรการ 074-28-7816
งานนโยบายและแผน 074-28-7836
งานคลังและพัสดุ 074-28-7832
งานบริการการศึกษา 074-28-7823
งานกิจการนักศึกษา 074-28-7829
งานวิเทศสัมพันธ์ 074-28-7824
งานวิจัย 074-28-7840