ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

 
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7800 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7809
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษมน บุษบงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7804 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7805
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7803
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7935
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7872
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7844
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สุริยันต์  จอมธนชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7803
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ดนุพล ทิพย์พงศ์
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7912
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.