1                                                                             2                                                                           3             

     Prof. Dr. Paiboon Changrian                                           Assoc. Dr. Preecha Hongkrailert                                      Assoc. Dr. Chawalit Siripirom 
             (2518-2520)                                                                  (2520-2522)                                                               (2522-2525)

                   4                                                                              5                                                                              6

          Assoc. Manat Chaisawat                                                    Asst. Prof. Thawee Dhanatrakul                      Asst. Prof. Dr. Somporn Fuangchan
             (2525-2529)                                                                              (2529-2537)                                                  (2537-2541)    

                    7                                                                             8                                                                             9       

Assoc. Somkao Runglertkrengkrai                                Asst. Prof. Dr. Bussabong Chaijaroenwatana                  Asst. Prof. Jongpid Sirirat 
             (2541-2546)                                                                      (2546-2554)                                                   (2554-2558) 

                    10

Asst. Prof. Dr. Bussabong Chaijaroenwatana
           (2558-Present)